„Zakup kompaktowego, automatycznego, systemu rozkroju materiału wraz z automatyczną warstwowarką do tkanin, stołem oraz oprogramowaniem do konstrukcji, stopniowania i tworzenia układów kroju”

 

 

Przedmiotem projektu będzie wdrożenie w firmie Beneficjenta innowacji produktowej i procesowej poprzez zakup kompaktowego, automatycznego, systemu rozkroju materiału wraz z automatyczną warstwowarką do tkanin, stołem oraz oprogramowaniem do konstrukcji, stopniowania i tworzenia układów kroju. Inwestycja zakłada także adaptację części hali produkcyjnej na potrzeby nowej krojowni. W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

Zakup środków trwałych w celu wdrożenia innowacji procesowej i produktowej
Przeprowadzenie prac adaptacyjno-remontowych w celu wdrożenia innowacji.

Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia 5 miejsc pracy (5 EPC), w tym 5 dla kobiet.
W ramach wsparcia  przedsiębiorstwo wdroży nowe produkty, których dotąd nie oferowało
(nowe dla firmy) oraz które są nowe dla rynku – inteligentna odzież nowej generacji.
W ramach projektu zostaną wdrożone dwie innowacje nietechnologiczne
− marketingowa (nowa strategia marketingowa) i  organizacyjna (filozofia Kaizen),
jedna innowacja produktowa − inteligentna odzież nowej generacji, jedna innowacja procesowa −innowacyjny proces wykrawania tkanin.
Projekt jest zgodny z celami osi priorytetowej 2: “Konkurencyjna gospodarka” oraz z działaniem 2.5
“Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP”. Inwestycja pozwoli na wzmocnienie konkurencyjności gospodarki, gdyż zakłada wdrożenie rozwiązań innowacyjnych na poziomie krajowym, stosowanych do 3 lat. Przyczyni się to do umocnienia konkurencyjności Wnioskodawcy oraz potencjału gospodarczego regionu.

Wartość ogółem: 1 132 024,69 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 807 495,28 PLN
Wkład UE: 605 621,46 PLN

0

Wpisz wyszukiwane słowo