Slot Bonus New Member

Slot Bonus New Member 100

Slot Bonus New Member 100 Di Awal

slot bonus 100 di depan

bonus new member 100 di depan

Slot bonus new member 100 di awal to kecil

„Zakup kompaktowego, automatycznego, systemu rozkroju materiału wraz z automatyczną warstwowarką do tkanin, stołem oraz oprogramowaniem do konstrukcji, stopniowania i tworzenia układów kroju”

 

 

Przedmiotem projektu będzie wdrożenie w firmie Beneficjenta innowacji produktowej i procesowej poprzez zakup kompaktowego, automatycznego, systemu rozkroju materiału wraz z automatyczną warstwowarką do tkanin, stołem oraz oprogramowaniem do konstrukcji, stopniowania i tworzenia układów kroju. Inwestycja zakłada także adaptację części hali produkcyjnej na potrzeby nowej krojowni. W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

Zakup środków trwałych w celu wdrożenia innowacji procesowej i produktowej
Przeprowadzenie prac adaptacyjno-remontowych w celu wdrożenia innowacji.

Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia 5 miejsc pracy (5 EPC), w tym 5 dla kobiet.
W ramach wsparcia  przedsiębiorstwo wdroży nowe produkty, których dotąd nie oferowało
(nowe dla firmy) oraz które są nowe dla rynku – inteligentna odzież nowej generacji.
W ramach projektu zostaną wdrożone dwie innowacje nietechnologiczne
− marketingowa (nowa strategia marketingowa) i  organizacyjna (filozofia Kaizen),
jedna innowacja produktowa − inteligentna odzież nowej generacji, jedna innowacja procesowa −innowacyjny proces wykrawania tkanin.
Projekt jest zgodny z celami osi priorytetowej 2: “Konkurencyjna gospodarka” oraz z działaniem 2.5
“Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP”. Inwestycja pozwoli na wzmocnienie konkurencyjności gospodarki, gdyż zakłada wdrożenie rozwiązań innowacyjnych na poziomie krajowym, stosowanych do 3 lat. Przyczyni się to do umocnienia konkurencyjności Wnioskodawcy oraz potencjału gospodarczego regionu.

Wartość ogółem: 1 132 024,69 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 807 495,28 PLN
Wkład UE: 605 621,46 PLN

0

Wpisz wyszukiwane słowo