Wykonanie prac adaptacyjno-remontowych zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe nr 1 w ramach projektu “Wprowadzenie innowacji produktowej i procesowej w firmie Wojdak sp. z o.o., polegającej na utworzeniu nowej krojowni” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa – kod: RPSW.02.00.00; Oś priorytetowa – nazwa: Konkurencyjna gospodarka, Działanie – kod RPSW.02.05.00; Działanie – nazwa: Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP)

Załączniki

0

Wpisz wyszukiwane słowo